Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Zveřejnění Návrhu územního plánu Karlík a Vyhodnocení vlivů ÚP Karlík na udržitelný rozvoj

Zveřejnění Návrhu územního plánu Karlík a Vyhodnocení vlivů ÚP Karlík na udržitelný rozvojDatum konání:
20.3.2014

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o dalším průběhu zpracování územního plánu Karlíka.
Návrh územního plánu byl odevzdán 18. 3. 2014. Přístupný je na internetových stránkách města Černošice: http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Karlik/ Fyzicky je do návrhu územního plánu možné nahlédnout na Obecním úřadu Karlík nebo Městském úřadu Černošice. Další informace naleznete také na úřední desce obce Karlík.
Návrh územního plánu má textovou a grafickou část. Vše nově navrhované je zakresleno v „hlavním výkresu“. Pro základní orientaci doporučujeme „koordinační výkres“, kde jsou zkreslené úplně všechny dostupné informace o území (např. i ochranná pásma apod.). Z textové části je velmi důležitá kapitola A.6 a dále ostatní kapitoly části „A“. Kapitoly „C“ vysvětlují navržené řešení.
Součástí územního plánu je i "Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území" včetně tzv. vyhodnocení SEA a Natura 2000.
K návrhu územního plánu se můžete vyjádřit podáním tzv. „připomínky“. Ty jsou písemné, podávají se na Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a musí v nich být uvedeno, kterého území se připomínka týká, v čem připomínka spočívá, vaše jméno a podpis. Připomínky je možné podávat do 30 dnů ode dne zveřejnění územního plánu.
Projektant územního plánu se snažil tímto návrhem zlepšit životní podmínky občanů v naší obci, a přitom obec překotně nerozšiřovat. Do návrhu jsou zakomponovány různé kompromisy, v souladu s názorem na mírný rozvoj Karlíka a rovněž v souladu se schváleným zadáním. Podstatné je, že pokud by byl navržen větší rozvoj, byl by takový návrh neprojednatelný (pro některé dotčené orgány nepřijatelný z řady důvodů). Prioritami územního plánu je vytvoření podmínek pro účinná protipovodňová opatření - zejména v západní části obce, řešení dopravy vč. opatření pro zpomalení dopravy a přesunutí zastávky autobusu, vytvoření ploch pro občanskou vybavenost.
Další postup bude následující:

  • 15. dubna se bude konat tzv. „společné jednání“, kde se dotčené orgány („úředníci“) vyjádří k návrhu územního plánu; jednání je neveřejné, (tzn. v této etapě je pro občany návrh k dispozici pouze samostatně k nahlédnutí s možností podání připomínek),
  • po uběhnutí všech lhůt pořizovatel (MěÚ Černošice) vyhodnotí všechny došlé připomínky a stanoviska a navrhne jejich zapracování,
  • toto vyhodnocení schválí zastupitelstvo obce Karlík,
  • zpracovatel podle toho územní plán upraví.

Následně (tedy přibližně za několik měsíců) bude svoláno tzv. „veřejné projednání“ návrhu územního plánu. To se bude konat ve vhodných prostorách pro veřejnost ve všední den v odpoledních hodinách a je především určeno pro veřejnost. Předtím bude upravený územní plán zveřejněn stejným způsobem jako nyní. Zpracovatel na veřejném projednání územní plán představí, vysvětlí případné nejasnosti a zodpoví všechny dotazy. Ještě 7 dní po veřejném projednání bude možné podat námitky nebo připomínky. Poté bude následovat podobný postup jako po společném jednání – vyhodnocení došlých námitek a připomínek, jejich schválení zastupitelstvem a úprava územního plánu (snad už poslední). Následně, pokud nedojde k neshodám, by měl být územní plán vydán zastupitelstvem obce.
O podrobnosti o veřejném projednání vás budeme včas informovat. Celý postup je rovněž uveřejněn na webu naší obce.
Marie Sommerová

http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Karlik