Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání a vyřízení podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 257 711 074
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu urad@obeckarlik.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Karlická 1, 252 29 Karlík v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 257 711 074
Poštou na adresu Obecní úřad Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík
Elektronicky na e-mail: urad@obeckarlik.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: y3pb8nu
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou ), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

1) Náklady na opatření technických nosičů dat

CD - dle pořizovací ceny

DVD - dle pořizovací ceny

2) Náklady spojené s pořízení kopií a s tiskem

Položka

Sazba                                    Sazba za oboustranný tisk
Černobílá kopie (formát A4) 3,00 Kč                                   6,00 Kč
Čermobílá kopie (fromát A3) 6,00 Kč                                   12,00 Kč
Barevná kopie (formát A4) 10,00 Kč                                 20,00 Kč
Barevná kopie (formát A3) 20,00 Kč                                 40,00 Kč

3) Náklady na odesílání informací žadateli - dle sazebníku držitele poštovní licence

4) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Sazba za vyhledávání činí 400,- Kč/hod./zaměstnance

Do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání zaměstnancem přesahující hodinu vyhledávání, účtuje se za každých započatých 30 min. 200,- Kč.

Sazba úhrady za hodinu je odvozena od platových nákladů zaměstnance ovce vč. povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

5) Sazba paušálních výdajů (materiál, energie) 30,- Kč

Poskytnuté informace

V roce 2017

Žádost o poskytnutí informace SZ 2132017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 2912017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 3372017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 3672017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 5272017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 6072017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 6832017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 7752017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 8052017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 11132017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 12432017 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 16612017 a odpověď na žádost

V roce 2018

Žádost o poskytnutí informace SZ 7182018 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 8572018 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 15402018 a odpověď na žádost

V roce 2019

Žádost o poskytnutí informace SZ 2492019 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 8402019 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 10632019 a odpověď na žádost

Žádost o poskytnutí informace SZ 11952019 a odpověď na žádost

V roce 2021

Žádost o poskytnutí informace SZ 127_2021 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 131_2021 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 178_2021 a odpověď na žádost.pdf 

Žádost o poskytnutí informace SZ 189_2021 a odpověď na žádost.PDF

Žádost o poskytnutí informace SZ 190_2021 a odpověď na žádost.PDF

Žádost o poskytnutí informace SZ 227_2021 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 228_2021 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 229_2021 a odpověď na žádost.pdf

V roce 2022

Žádost o poskytnutí informace SZ 18_2022 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 227_2022 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 227_2022 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 314_2022 a odpověď na žádost.pdf

 V roce 2023

 Žádost o poskytnutí informace SZ 430_2023 a odpověď na žádost.pdf

Žádost o poskytnutí informace SZ 471_2023 a odpověď na žádost.PDF

V roce 2024

 Žádost o poskytnutí informace SZ 428_2024 a odpověď na žádost.PDF

 

Formuláře