Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce > Projev pana starosty k 10. výročí vzniku obce

Projev pana starosty k 10. výročí vzniku obce Karlík

přednesený  2.března 2002  na výročních oslavách  v Karlíku.

Vážení občané Karlíka, milí hosté.

Je starým, dobrým zvykem slavit kulaté narozeniny, ať už lidí, nebo obcí.  Dnes se naskytla  tato příjemná příležitost i nám.

Samostatné obci Karlík je totiž v těchto dnech plných deset let.

Samozřejmě je současně třeba říct, že území naší obce je osdídleno už přes tisíc let. První doložené zprávy o novodobém trvalém osídlení v Karlíku pocházejí totiž už z desátého a jedenáctého století. Už tehdy stála na ostrohu nad Karlickým potokem  tvrz  jistého Dobřicha, střežící velmi důležitou cestu a brod přes řeku Berounku.

Zlatou dobou, tehdy už hrádku Karlík, byla pak doba Karla IV, který nechal jako pevnou schránku pro  české a říšské korunovační klenoty postavit hrad Karlštejn.

Nikdo dnes přesně neví, zda  básník Jaroslav Vrchlický ve své krásné divadelní hře zmiňuje Karlík jako místo pro přenocování českých královen v době pobytu Karla IV. na Karlštejně,  jen náhodou a nebo podle skutečnosti. Jisté je, že hrádek nad Karlickým potokem ve 14. století plnil jednak úlohu strážní a za druhé, pokud můžeme věřit  krásné pověsti  o noci na Karlštejně, i poslání jednoho z venkovských sídel českých královen. Zbytky  většina z vás dobře zná.

Dalším důkazem významu Karlíka v historii je i románská rotunda svatého Martina, dnes tvořící presbiterium, tedy oltářní část  kostela svatého Martina a Prokopa. Existence této rotundy je dokázána už v roce 1180, tedy koncem dvanáctého století.

O tisícileté tradici zdejšího osídlení  nelze tedy  pochybovat.

Ve 13. století se Karlík stal součástí dvorce a pozdější obce Dobřichovice. Částí Dobřichovic pak zůstal až do roku 1990. Na slavnou minulost se z velké části zapomnělo.

Jen soukromě vedená místní kronika a různé další dokumenty, zachované mezi karlickými starousedlíky, hovořily o slavné minulosti těchto míst. Dlouho nás mrzelo, že sídlo s tak slavnou historií mělo v dobřichovickém zastupitelstvu jen jednoho zástupce a že se tak  po desítky a stovky let rozhodovalo prakticky o nás bez nás. Bez možnosti jakéhokoliv většího prosazení našich vlastních názorů a potřeb a především  investic  potřebných  k rozkvětu Karlíka a jeho okolí.  

To vedlo k dlouholeté snaze řady našich občanů o osamostatnění Karlíka jako obce s vlastním obecním  zastupitelstvem a  starostou, kteří by mohli zajistit řádný a samostatný rozvoj Karlíka podle jeho vlastních možností a potřeb.

Vhodná situace se naskytla  po schválení nového zákona o obcích v českém parlamentě v roce 1990. Tento zákon umožnil dělení do té doby prosazovaných střediskových obcí na účelné samostatné celky.  Na základě tohoto zákona pak  u nás vznikla široká občanská iniciativa, usilující o vytvoření samostatné obce  Karlík.

Tato občanská iniciativa zvolila ze svého středu skupinu ve složení:  Antonín Sobotka, inženýr Josef Sikyta, Václav Havlena a Leo Kustoš. Ti pak shromáždili za pomoci  pana Bohumila Kauckého z dobřichovického zastupitelstva a karlického chataře z Prahy, pana ing. Průši, potřebné podklady  pro sepsání žádosti o oddělení původního historického celku Karlíka od obce  Dobřichovice  a vytvoření samostatné obce Karlík.  Na základě těchto dokumentů a petice, kterou podepsala  drtivá většina občanů Karlíka ,  bylo zahájeno jednání na ministerstvu vnitra České republiky.

Zde bych chtěl  poděkovat nejen všem občanům Karlíka , kteří  se tehdy sepsání a prosazení naší petice nezávislosti zúčastnili , ale také našim přátelům a příznivcům  z okolních obcí, zejména tehdejšímu místostarostovi a dnešnímu starostovi  Dobřichovic ,  panu doktoru Kratochvílovi , kterému jsme  byli  a jsme až dosud  vděční  nejen za řadu rad, ale především  konkrétních činů.

Také obecní zastupitelstvo obce Dobřichovice, svým realistickým postojem  při projednávání oddělení Karlíka, na svém veřejném zasedání před koncem roku  1991, i dalšími činy , prokázalo nejen  politickou zralost a rozvahu při  jednáních , ale  poskytlo naší obci v době jejího zrodu i konkrétní pomoc organizační i materiální.

Významnou byla i podpora dalších sousedních obcí a jejich starostů a zastupitelstev. Konkrétně náš srdečný dík patří přátelům z Černošic, Let a Vonoklas.

Pravda ,  setkali jsme se i se skeptiky a posměváčky. Je třeba přiznat že i mezi našimi občany se vyskytlo několik  hlasů zpochybňujících  životaschopnost  samostatného Karlíka. Jeden známý redaktor , z jisté nedaleké obce, dokonce zveřejnil článek ,  v němž se vysmíval, že jediné co Karlík má, jsou dva tisíce mrtvých na místním hřbitově.  Tvrdil , že Karlík je vymírající  osada  bez majetku a bez budoucnosti.

Na štěstí se ukázalo, že  občané Karlíka dovedou překážky překonávat a  dokáží se za svou věc postavit. Díky vám , občanům Karlíka ,  a díky vám , přátelé z okolních obcí i z Prahy, kteří  nás  podporujete  nejen svou důvěrou , ale především tím co naši obec děláte , se posměváčci  a skeptici  přepočítali.

Dnem zásadního významu pro vznik naší samostatné obce  byl 31. prosinec 1991. V tento den byl za přítomnosti zástupce Dobřichovic pana Bohumila Kauckého , geodeta a našeho nezapomenutelného poradce v řadě oborů,  inženýra Průši z Prahy a zástupce Karlíka Antonína Sobotky , podepsán  na ministerstvu vnitra v Praze  dokument o oddělení Karlíka  od Dobřichovic  a  o vytvoření  nové, nezávislé obce  Karlík.

Dobřichovice nám pak pomohly s prvními samostatnými kroky. Byla to nejen příprava a provedení prvních voleb našeho obecního zastupitelstva , ale také vybavení obecního úřadu a pomoc se začátky naší administrativy.

7. března 1992 , po dokončení všech přípravných prací proběhly v naší obci přímé a tajné volby  prvního obecního zastupitelstva. Za účasti více než 90 procent právoplatných voličů bylo zvoleno naše první obecní zastupitelstvo  ve složení :

Paní Fišerová,  paní Tůmová a pánové  Cicvárek, Havlena , Kustoš,  Tláskal , Sobotka  a Jiří Unger .

Většina ze zvolených byla všem známa už z doby příprav osamostatnění obce a jejich program byl každému jasný.  Ti pak ze svého středu zvolili  prvním starostou Antonína Sobotku a místostarostou  Leo Kustoše.  Za pomoci řady dalších občanů byly brzy ustaveny  i příslušné odborné komise a  obec Karlík začala pracovat.

Je nutné přiznat, že začátky nebyly lehké. Plánů jsme měli dost, ale zkušeností a především peněz málo. Tedy  pokud jde o peníze, tak spíše žádné.  Velkou pomoc  poskytla v té době  našemu obecnímu  úřadu tehdejší účetní obecního úřadu v Dobřichovicích, paní Marie Pulcová, která nám obětavě pomáhala nejen s vedením účetnictví, ale zasvěcovala nás i do všech tajů obecní administrativy i organizace a řízení práce obecního  úřadu.

Významnou  oporou nám už od počátku byly obecní úřady  sousedních obcích i řada pracovníků  okresního úřadu Praha - západ.

O Dobřichovicích jsem už mluvil, ale poděkovat je třeba i  obci Lety , jejímu zastupitelstvu i tehdejšímu starostovi , panu  Cvancigerovi i Městskému úřadu v Černošicích a jejich tehdejšímu starostovi, panu Perglovi .  Velký dík , a to nejen za morální a organizační, ale  především za důvěru a dočasnou finanční výpomoc , která nám umožnila dokončit naší první velkou samostatnou investiční akcí - obecní kanalizaci -  patří zastupitelstvu Vonoklas a tehdejšímu vonoklaskému starostovi ,  panu Miroslavu Pohořalému.

Obec Karlík se tak - díky vám, vážení spoluobčané , a díky našim přátelům z ostatních obcí Dolního Poberounčí  i z Prahy -, stala postupně neodmyslitelnou a aktivní součástí našeho regionu a po celých deset let se úspěšně rozvíjela a plnila své plány.

V roce 1993 jsme dokončili ve většině obce základní síť kanalizace napojenou na čističku odpadních vod v Dobřichovicích . Tuto síť v souvislosti  s novou výstavbou dále rozšiřujeme.

Ihned po té jsme ve spolupráci s obcí Lety zahájili výstavbu skupinového vodovodu , který od svého dokončení v roce 1997 zásobuje většinu občanů obou našich obcí výtečnou pitnou vodou z místních pramenů. Hodnota tohoto společného díla už přesáhla 20 milionů korun.
Zde je třeba ocenit velké zásluhy, které měl o zdar tohoto díla vedle letského starosty  pana Cvancigera i občan Let , pan inženýr Švéd.

V roce 1999 jsme zahájili plynofikaci obce , která byla zdárně dokončena v roce 2000. Nyní ji budeme rozšiřovat i do nově postavených  částí obce.

Na toto ekologicky velmi významné dílo jsme z počátku dostali  částečnou dotaci ministerstva životního prostředí ve výši dvou milionů a šesti set tisíc korun. Vzhledem k naprosto nepřijatelným  podmínkám MŽP, které by měly velmi negativní dopad na hospodaření obce , jsme tuto dotaci později museli vrátit a celou akci v hodnotě 7 milionů financovat z vlastních zdrojů obce a vašich příspěvků za připojení. Podařilo se to.  Teď  většina našich občanů topí i vaří na zemním plynu jako ve velkých  městech.

Šli jsme však dál.  Hlavní rozvody  plynu jsme nyní  prodali za velmi výhodnou cenu tří milionů a šesti set tisíc korun  Středočeským plynárnám, které se budou na vlastní náklady o rozvodnou síť starat a tím jsme získali finanční prostředky, pro další výstavbu obecně prospěšných  zařízení v obci.

Jedná se konkrétně o to, že v letech 1999 - 2000 jsme zajistili generální opravu vozovek na obecních  komunikacích pod hřbitovem a  v ulici K Třešňovce.

V roce 2001 jsme začali stavět a nyní dokončujeme veřejné osvětlení v ulicích Blatnické , K Třešňovce,  Třešňové aleji a v prostorech nové výstavby za hřbitovem ve směru k oblasti Za vodárnami, kde práce stále ještě pokračují.

Po několikaletém soudním sporu s Pozemkovým úřadem okresu Praha- západ se nám podařilo získat zpět do vlastnictví obce pozemky mezi hřbitovem a obecním úřadem. Tam vybudujeme ve spolupráci s ostatními zainteresovanými obcemi dlouho potřebný nový urnový háj a rozptylovou loučku.

Byla opravena a zařízena i budova obecního úřadu.

Myslím, že každý, kdo se jen trochu pozorně rozhlédne po obci, musí uznat, že i když jsme začínali před deseti lety prakticky z ničeho,  dík těm , kteří obec vedli i vám všem, se podařilo řadu dobrých věcí nejen pro nás, ale i pro další pokolení, která přijdou po nás , vykonat.

V souvislosti s tím bych se s vámi chtěl podělit o radostnou zprávu. Počet obyvatel, trvale bydlících v Karlíku, od roku 1991 do dneška stoupl ze 196 na 296 - tedy o sto mladých lidí. Karlík tedy navzdory někdejším  pesimistickým předpovědím onoho pana redaktora nejen nevymírá, ale roste a mládne. Mladí lidé sem přicházejí i z jiných míst republiky a rodí se nám i noví občané Karlíka. Rostou  nové rodinné domky a daří se i řadě místních podnikatelů. Obec tedy nejen žije, ale díky všestranné  aktivitě většiny  svých obyvatel  se i úspěšně rozvíjí.

Čeká nás ještě mnoho práce.  Je třeba přimět rozvodné závody, aby už konečně umístily do země elektrické rozvody.

Telecom nám už několik let dluží  zakopání telefonních vedení , zlepšení jejich kvality a napojení na novou digitální ústřednu.

Musíme vystavět  plánovaný urnový háj u hřbitova. Dořešit problémy kolem vlastnictví horního mlýna, a samozřejmě nově vybudovat v celé obci řádné asfaltové komunikace.
To ale můžeme udělat až své úkoly splní energetici a Telecom, protože  jinak by nám zase všechno rozkopali.

Jistě sami znáte  řadu dalších věcí, které je nutno v naší obci  opravit, vylepšit  postavit a vybudovat. Zda a kdy se to podaří - to  záleží na nás  na všech. Nejen na obecním zastupitelstvu. Příkladem nám mohou být mladí lidé, kteří na obecním pozemku vedle obecního  úřadu svépomocí  vybudovali  pěkné hřiště.

Je také třeba to, co jsme si vlastním přičiněním většiny občanů postavili , s pomocí  nás všech  řádně chránit. Je nutno zastavit vandaly, kteří pomalovali a znečišťují autobusovou čekárnu a skoncovat s těmi, kteří nám dělají nepořádek kolem kontejnerů na odpady a sběrné suroviny. Zastavit nezákonné  zakládání černých skládek a řadu dalších  nepřístojností.

Takových věcí , kde je důležitá i drobná pomoc každého občana , znáte sami jistě mnoho a doufám, že pomůžete.  Všichni. Občané, chataři i podnikatelé, kteří zde působí a bydlí jinde.

Funkční období  našeho současného obecního  zastupitelstva letos končí.  Své úkoly splnilo. Obec je bez dluhů , akce schopná a výsledky práce všech tří zastupitelstev, která se zde od založení obce vystřídala, můžete vidět všude kolem sebe. Nevytvořili jsme žádné zázraky , ale s prostředky , které jsme měli k dispozici a důvěrou, kterou  jste nám vy , občané Karlíka dali, jsme  hospodařili rozvážně a odpovědně. Věřím, že do nového zastupitelstva , které budeme volit v tomto roce ,  vedle osvědčených pracovníků  zvolíte i nové ,  schopné  mladé lidi , kteří budou úspěšně pokračovat v tom. co se našim dosavadní zastupitelstvům s  pomocí  všech poctivých občanů Karlíka i našich příznivců  z jiných míst , za těch prvních deset let naší samostatnosti podařilo.

Myslím, že za těch uplynulých deset let toho není málo.

Buďme hrdí na to, že jsme občany malé, ale hezké a aktivní obce.  Učme této hrdosti i naše děti a vnuky. Pak bude budoucnost  Karlíka  v těch nejlepších  rukách.

Děkuji vám za pozornost.