Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Územní plán 2011 - 2016 > Územní plán od 2011 > Proces přípravy územního plánu v obci Karlík

Proces přípravy územního plánu v Obci Karlík

Proces přípravy územního plánu je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a lze ho rozdělit na několik základních částí.  Jednotlivé kroky přípravy (podrobně v §44 - §54 stavebního zákona):

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1)   Zastupitelstvo obce rozhodne o pořízení územního plánu

 • Zastupitelstvo rozhodlo na 10. ZZO dne 14.4. 2009
 • Pověřený zastupitel pro ÚP Tomáš Tesner

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2)   Zastupitelstvo obce určí zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu

 • Na 3. ZZO dne 13. 1. 2011 byl určen Ing. Josef  Krátký
 • Změna – na 19. ZZO dne 24.1.2013 byla určena pro spolupráci s pořizovatelem zastupitelka Ing. Marie Sommerová 

3)   Zastupitelstvo schválí pořizovatele územního plánu

 • pořizovatelem územního plánu byl schválen na 4. ZZO dne 12. 4. 2011 Úřad územního plánování MěÚ Černošice

4)   Před zpracováním podkladů pro návrh zadání územního plánu proběhne průzkum názorů a diskuse s občany, včetně zjištění potřebnosti zpracování variant ÚP

 • Anketa proběhla v říjnu 2011, byla podrobně vyhodnocena a zveřejněna na webu obce v červnu 2012

5)   Výběr zhotovitele územního plánu a doplňujících průzkumů a rozborů

 • Zastupitelstvo rozhodlo o výzvě na zhotovitele územního plánu vč. doplňujících průzkumů a rozborů na 16. ZZO dne 30.10.2012
 • Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel územního plánu vč. doplňujících průzkumů a rozborů Ing. Arch. Milan Salaba – viz 19. ZZO dne 24.1.2013

6)  Doplňující průzkumy a rozbory

 • Porvedeno v březnu 2013

6)   Podklady pro návrh zadání ÚP předloží zastupitelstvo na veřejném zasedání s občany před předáním pořizovateli.

 • Bylo předloženo a projednáno na 21. ZZO dne 4.4.2013

7)   Podklady pro návrh zadání územního plánu se zohledněním připomínek občanů projedná a schválí zastupitelstvo obce a předá pořizovateli.

 • Bylo předloženo a projednáno na 21. ZZO dne 4.4.2013
 • Bylo postoupeno pořizovateli ORP Černošice 11.4.2013

8)   Pořizovatel posoudí návrhy žadatelů na změnu využití území  a zastupitelstvo o nich rozhodne.

 • Provedeno

9)   Pořizovatel zpracuje návrh zadání územního plánu.

 • Provedeno

10) Pořizovatel zašle návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a zároveň návrh zadání zveřejní.

 • Provedeno

11) Po zveřejnění bude návrh zadání upraven o případné připomínky, podněty, stanoviska a vyjádření a předložen ke schválení zastupitelstvu. Pokud z projednání návrhu zadání ÚP vyplyne potřeba variantních řešení, bude v zadání uveden požadavek na zpracování variantních návrhů ÚP.

 • Provedeno

12) Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem

 • Zadání územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem obce Karlík dne 31.7.2013.

NÁVRH  ÚZEMNÍHO  PLÁNU

13) Zpracování návrhu územního plánu, zároveň vystavení návrhu územního plánu na internetových stránkách obce

 • Byl předložen a vyvěšen návrh územního plánu pro společné jednání,

             možnost uplatnění připomínek veřejnosti – viz veřejná vyhláška

 • Bylo předloženo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

14) Jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi

 • Provedeno

15) Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem


16) Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu


17) Uplatnění připomínek a námitek veřejnosti k návrhu


18) Stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO  PLÁNU

19) Zastupitelstvo schválí „rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek“.

20) Případná úprava územního plánu projektantem 

21) Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu

22) Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP) 

Zpracováno dne 3.5.2011                                

Aktualizováno dne 9.7.2014  

Ing. Marie Sommerová, pověřená zastupitelka pro ÚP, starostka obce